E-Chords
Misc Praise Songs

Tswv Yexus Thov Koj Noog(Keyboard chords)

Misc Praise Songs

Key: G
verse 1 
G    C         G 
Tswv Yexus, thov Koj noog kuv thov, 
D 
Kuv txaav lug cuag Koj; 
G    C         G 
Kuv tso kuv tej kev txhum tseg kag, 
D         G 
Thov cawm kuv txuj sa 

verse 2 
G    C         G 
Thov Koj lug noog kuv tej lug thov, 
D 
Kuv txhus caug pe Koj; 
G    C         G 
Kuv yog tug tuab neeg tsi tsim txaj, 
D         G 
Thov cawm kuv txuj sa. 

G C Tug Tswv Yexus, G D Thov noog kuv tej lug; G C G Koj tub tsom kwm cov ntseeg txhua tug, D G Thov tsi xob tseg kuv.
verse 3 G C G Kuv ca sab rua Koj ttuab leeg xwb, D Koj yog kuv tug Tswv; G C G Kuv yeej yuav taug Koj txuj kev tshab, D G Thov cawm kuv txuj sa.
G C Tug Tswv Yexus, G D Thov noog kuv tej lug; G C G Koj tub tsom kwm cov ntseeg txhua tug, D G Thov tsi xob tseg kuv.
verse 4 G C G Kuv ca sab ntsoov rua Koj Txuj lug D Kws Koj has rua kuv; G C G Nwg nuav kuv ca sab rua Koj tag, D G Thov cawm kuv txuj sa.
G C Tug Tswv Yexus, G D Thov noog kuv tej lug; G C G Koj tub tsom kwm cov ntseeg txhua tug, D G Thov tsi xob tseg kuv.

roll up this ad to continue

share this page

See Also: