Normaal

Net As Gisteren(Chords)

Normaal

Key: D

roll up this ad to continue

	    
Intro 
D   D   D   A 
A   A   A   D 

Verse 1:

D A Toen ik vanmorgen uut bedde kwam net as gisteren, A D kolde vuute en de hande klam net as gisteren. D A Ik had 'n kater en een dreuge bek net as gisteren, A D ik had de blues, ja vind 't gek, net as gisteren. D G ik zit geregeld an de grond net as gisteren, A D zie nuumt dat ok wal in de (scheetgeluid) net as gisteren.
Interlude D D D A A A A D

Verse 2:

D A Mien schoonmoeder mag mien ok zo graag, net as gisteren, A D splitst mien eur dochter in de maag; net as gisteren. D A As zie 's oavens op mien wacht net as gisteren, A D nou, ja, 's oavens, 't is eigenlijk meer nacht net as gisteren. D G Umdat ze mien smoesjes niet geleufd net as gisteren, A D krieg ik een deegrol op mien heufd net as gisteren.
G Ik wet niet wat ze wilt van mien, D alles wetten, alles zien, G wa-j niet wilt dat ow geschied, A doe dat ook een ander niet.
Interlude D D D A A A A D Interlude D D D A Fluiten A A A D Fluiten

Verse 3:

D A Moar ondanks trubbels an de kop net as gisteren, A D geven wi-j de moed niet op net as gisteren. D A I-j goat an 't wark, verdient wat geld, net as gisteren, A D moar dat he-j zo weer uutgeteld net as gisteren. D G Ons humeur ligt der hoast niet van op net as gisteren, A D wi-j goat der zo weer tegenan net as gisteren.
End-Chorus G Ik wet niet wat ze wilt van mien, D alles wetten, alles zien, G wa-j niet wilt dat ow geschied, A doe dat ook een ander niet. Outro D D D A Kazou A A A A A D C# D Kazou

See Also: