E-Chords
The Messianic Jewish Alliance of Israel

Merim Oti (you Lift Me)(Chords)

The Messianic Jewish Alliance of Israel

Key: C
Intro Am C Dm F 

Am       C 
Rak becha emtza tikvah 
  Dm       F  
Ata chazak gam bese'arah 
Am         C   
U'ch'shehakol bo'er svivi 
     G 
Evtach becha 
     Am 
Ata merim oti 
        F 
Ata merim oti gavoha 
        C 
Me'al kol haksha'yim 
        Am   G 
Ani samuch u'vatu'ach 
          Am G C 
Bizro'otecha Elohim 

         F 
Ata merim oti gavoha 
         C 
Lo meshaneh ma shehayah 
           Am  G 
Hanitzachon k'var beyadecha 
         C  
Az ani ratz lamatarah 
           Am  G 
Hanitzachon k'var beyadecha 
        C 
Az ani ratz lamatarah 

Am       C 
Rak becha emtza tikvah 
    Dm      F 
Ata chazak gam bese'arah 
Am         C 
U'ch'shehakol bo'er svivi 
       G 
Evtach becha 
       Am 
Ata merim oti 

        F 
Ata merim oti gavoha   
         C 
Me'al kol haksha'yim 
         Am G 
Ani samuch u'vatu'ach 
         Am G C  
Bizro'otecha Elohim 
         F 
Ata merim oti gavoha 
          C 
Lo meshaneh ma shehayah 
            Am  G 
Hanitzachon k'var beyadecha 
         C 
Az ani ratz lamatarah 

        F 
Ata merim oti gavoha   
         C 
Me'al kol haksha'yim 
         Am G 
Ani samuch u'vatu'ach 
         Am G C  
Bizro'otecha Elohim 
         F 
Ata merim oti gavoha 
          C 
Lo meshaneh ma shehayah 
            Am  G 
Hanitzachon k'var beyadecha 
         C 
Az ani ratz lamatarah 

Am  G 
Hanitzachon k'var beyadecha 
         C 
Az ani ratz lamatarah 

Am  G 
Hanitzachon k'var beyadecha 
         C 
Az ani ratz lamatarah 

( Am G C F ) 
( Am G C ) 

    Am       G 
Ani samuch u'vatu'ach 
    C        F 
(Ani samuch u'vatu'ach) 
    Am      G C 
Ani samuch u'vatu'ach 

    Am      G 
Hanitzachon beyadecha 
    C        F 
(Hanitzachon beyadecha) 
    Am      G C 
Hanitzachon beyadecha 

    Am      G 
Ata merim oti gavoha 
    C        F 
(Ata merim oti gavoha) 
    Am      G C 
Ata merim oti gavoha 

roll up this ad to continue

share this page

See Also: